Femårsöversikt

Järntorgetkoncernens Årsberättelse 2015-2016

Järntorget Byggintressenter AB

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i mkr 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13* 2011/12
Nettoomsättning 960,4 795,4 876,4 678,1 364,8
Årets resultat 212,8 193,2 224,5 224,5 67,7
KONCERNENS BALANSRÄKNING
Förvaltningsfastigheter 485,5 317,2 218,2 157,9 158,8
Övriga anläggningstillgångar 29,9 27,6 11,1 37,9 53,0
Exploateringsfastigheter 408,4 188,9 353,4 435,0 311,4
Omsättningstillgångar 885,1 863,2 558,3 396,9 181,3
(varav kassa och bank)** (308,1) (186,1) (94) (111,8) (57,0)
Summa tillgångar 1 808,9  1 396,9 1 141,0 1 027,7 704,5
Eget kapital 1152,7 961,4 789,3 586,0 382,6
(varav aktiekapital) (5,3) (5,3) (5,3) (5,3) (5,3)
Avsättningar 102,6 36,8 39,4 22,8 24,9
Långfristiga skulder 83,4 197,9 177,0 137,4 143,2
Kortfristiga skulder 470,2 200,8 135,3 281,5 153,8
Summa eget kapital
och skulder 1 808,9  1 396,9 1 141,0 1 027,7 704,5
NYCKELTAL
Soliditet 64% 69% 69% 57% 54%
Avkastning på
sysselsatt kapital 18% 19% 30% 36% 16%
Antal anställda 87 73 70 73 79

* Jämförelsetalen för år 2010/2011 – 2012/2013 har inte räknats om enligt K3.
** Exkl. 49,5 beviljade ej nyttjade checkräkningskrediter.

Fotnot: Komplett årsredovisning kan beställas från oss.

Järntorget Byggintressenter AB
org nr: 556501-2522