Har du attraktiv mark att sälja?

Om du äger ett markområde eller känner till ett markområde i Stockholmsområdet som skulle kunna
utvecklas till attraktiva bostadsfastigheter, kontakta oss gärna.

Vi söker kontinuerligt efter såväl råmark och omvandlingsfastigheter som planlagd mark för
bostadsbebyggelse. I första hand är vi intresserade av centrala och attraktiva lägen i Stockholm
eller dess kranskommuner samt av mer perifera lägen med särskilt goda kvaliteter.

Tomten bör vara cirka 5.000 kvm i centrala lägen och cirka det dubbla i mer perifera områden eller
medge en byggrätt om minst cirka 5.000 kvm BTA.

KONTAKTPERSON
Josa Lundbäck, VD
070–258 59 00
08–705 39 65
Josa.lundback@abacus-byggare.se