Finansiell information

Femårsöversikt

Ladda hem Järntorget Byggintressenter ABs Årsredovisning 2017–05–01 till 2017–12–31
Årsredovisning i tryckt format kan beställas via info@jarntorget.se

Järntorget Byggintressenter AB

Uppgifterna för 2017 avser koncernredovisning för det förkortade verksamhetsåret 2017–05–01 till 2017–12–31.

Mkr   2017 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Nettoomsättning 636.5 980.7 940.0 795.4 876.4
Kostnader för produktion och förvaltning -442.6 -606.7 -643.8 -587.3 -609.8
Bruttoresultat   193.9 374.0 296.2 208.1 266.6
Administrationskostnader -34.7 -40.1 -37.0 -24.9 -20.6
Resultat från fastighetsförsäljningar 0.0 91.2 0.0 0.0 0.0
Övriga intäkter 0.0 1.1 1.1 0.8 0.5
Rörelseresultat   159.2 426.2 260.3 184.0 246.5
Finansiella intäkter och kostnader   0.8 4.8 -32.5 9.7 0.7
Resultat före skatt   160.0 431.0 227.8 193.7 247.2
Skatt -8.1 -4.6 -32.7 -0.5 -22.8
Reslutat från kvarvarande verksamhet 151.9 426.4 195.1 193.2 224.4
Resultat från avvecklad verksamhet 3.6 71.3 60.2
Periodens resultat   155.5 497.7 255.3 193.2 224.4
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Anläggningstillgångar 20.2 27.4 547.7 447.3 229.3
Exploateringsfastigheter 1 089.9 795.7 554.4 237.9 353.4
Andelar i bostadsrättsföreningar 0.0 10.2 0.0 3.2 18.7
Kortfristiga fordringar 892.9 1 419.4 434.7 382.2 336.8
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 119.3 120.1 142.9 307.8 108.8
Likvida medel 399.1 277.3 308.1 186.1 94.0
Tillgångar som innehas för försäljning 594.2
SUMMA TILLGÅNGAR 2 521.4 3 244.3 1 987.8 1 564.5 1 141.0
           
Eget kapital 1 461.2 1 731.4 1 319.5 1 095.9 789.3
Långfristiga skulder 67.9 60.3 198.1 267.8 216.4
Kortfristiga skulder 992.3 1 121.5 470.2 200.8 135.3
Skulder som har direkt samband med tillgångar som innehas för försäljning 331.1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 521.4 3 244.3 1 987.8 1 564.5 1 141.0
NYCKELTAL
Rörelsemarginal, % 25% 43% 28% 23% 28%
Avkastning på eget kapital, % 10% 28% 21% 20% 33%
Soliditet, % 58% 53% 66% 70% 69%
PERSONAL
Antal anställda i medeltal 69 74 78 73 70

*  Avser resultat exkl. minoritetsandel
** Jämförelsetalen för år 2012/13 har inte räknats om enligt K3

Fotnot: Komplett årsredovisning kan beställas från oss.

Järntorget Byggintressenter AB
org nr: 556501-2522